آیا امکان دریافت وام بانکی وجود دارد؟

آیا امکان دریافت وام بانکی وجود دارد؟

خریدار به دو طریق میتواند از وام خرید استفاده نماید و پرداخت بخشی از ثمن معامله را به آینده موکول  کند :

دریافت وام از شرکت سازنده ملک

دریافت وام از بانکهای کشور ترکیه

برای خریداران حقیقی با پاسپورت ایرانی، متاسفانه امکان اخذ وام از بانکهای ترکیه ممکن نمی باشد ولی  بخشی از سازندگان تسهیلاتی را در پرداخت کل مبلغ خرید در نظر گرفته اند.

خریدار میتواند با پرداخت درصد مشخصی از کل قیمت خرید که در هر پروژه متفاوت می باشد، باقیمانده را یا بطور ماهیانه پرداخت کند (این اقساط میتواند حتی پس از تحویل ملک  ادامه یابد) و یا خریدار ملک خود را برای مدت زمان مشخصی به سازنده ملک اجاره دهد. درآمد حاصله از این نوع اجاره بعنوان باقیمانده مبلغ خرید محسوب می شود.