آیا ملکی که در ترکیه خریده‌ام موروثی خواهد بود؟

آیا ملکی که در ترکیه خریده‌ام موروثی خواهد بود؟

بله تمام املاکی که ما در ترکیه میفروشیم موروثی خواهند شد.