از چه زمانی می‌توانم درخواست “اقامت ترکیه” را پیگیری کنم؟

از چه زمانی می‌توانم درخواست “اقامت ترکیه” را پیگیری کنم؟

پس از دریافت سند مالکیت (Tapu) و یا امضای قرارداد با شرکت سازنده بشرط تایید قرارداد خرید ملک توسط دفتر اسناد رسمی حق مراجعه جهت دریافت اقامت خواهید داشت.