روش‌های دریافت تابعیت یا شهروندی ترکیه چیست؟

روش‌های دریافت تابعیت یا شهروندی ترکیه چیست؟

  • از طریق خرید ملک در ترکیه
  • از طریق سرمایه گذاری در بانک های ترکیه
  • از طریق کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار در ترکیه
  • از طریق ازدواج با شهروند ترکیه