فرزند پسر زیر 18 سال دارم. درصورت شهروند ترکیه شدن پسرم، آیا خدمت سربازی الزامی خواهد بود؟

فرزند پسر زیر 18 سال دارم. درصورت شهروند ترکیه شدن پسرم، آیا خدمت سربازی الزامی خواهد بود؟

بله، اگر فرزند پسر شما قبل از 22 سالگی تابعیت و شهروندی ترکیه را اخذ نماید، مشمول خدمت سربازی در ترکیه خواهد بود. اما طبق قانون جدید که در سال ۲۰۱۹ میلادی بتصویب رسید، خدمت سربازی برای تمامی شهروندان ترکیه بدون هیچ پیش شرطی در قبال پرداخت مبلغ 4 هزار یورو قابل خرید می باشد. دراینصورت شخص مشمول جهت یادگیری مباحث اولیه باید تنها ۱۵ روز جهت گذراندن خدمت سربازی اعزام شود.