در ترکیه هزینه‌های جانبی انتقال سند به اتباع خارجی چه مبلغی می‌باشد؟

در ترکیه هزینه‌های جانبی انتقال سند به اتباع خارجی چه مبلغی می‌باشد؟

هزینه های مربوط به خریدار : هزینه ترجمه گذرنامه، تهییه گزارش کارشناس رسمی جهت ارزش گذاری واقعی ملک، هزینه مترجم ویژه دفاتر ثبت جهت یاری در زمان انتقال سند و هزینه دفتر خانه (نوتر) جمعا حدود 0.5 درصد ارزش ملک می باشد. لازم به ذکر است، مبلغ مذکور شامل کمیسون شرکت های املاک نمی باشد. هزینه انتقال سند منظور ثبت سند به اداره ثبت اسناد پرداخت می شود که در کل 4 درصد کل مبلغ درج شده بر روی سند ملکی می باشد. هزینه مالیات سالیانه ملک بر حسب ارزش ملک محاسبه می گردد که پرداخت تمامی این هزینه ها در راستای اخذ سند به دولت خواهد بود و هیچ گونه ارتباطی به شرکت های املاک و مستغلات مربوطه نخواهد داشت.